دوشنبه 16 مرداد 1385

یک مرد ...

یک مرد هرچه را که می تواند به قربانگاه عشق می آورد .

آنچه فدا کردنی است فدا می کند .

آنچه شکستانی است می شکند .

و آنچه تحمل سوز است تحمل می کند .

اما هرگز به منزله دوست داشتن به گدایی نمی رود ...