یکشنبه 18 اردیبهشت 1390

فریاد و دیگر هیچ...

فریادی و دیگر هیچ .


     چرا که امید آنچنان توانا نیست 


                       که پا سر یاس بتواند نهاد.


بر بستر سبزه ها خفته ایم


                              با یقین سنگ 


بر بستر سبزه ها با عشق پیوند نهاده ایم


                     و با امیدی بی شکست 


                                           از بستر سبزه ها


                       با عشقی به یقین سنگ برخاسته ایم 


       اما یاس آنچنان تواناست 


              که بسترها و سنگ ها زمزمه ئی بیش نیست !


             فریادی


                     و دیگر 


                                     هیچ !!!


شاملو