دوشنبه 8 اسفند 1390

پرواز با خورشید

بگذار ، که بر شاخه این صبح دلاویز


بنشینم و از عشق سرودی بسرایم .


آنگاه ، به صد شوق ، چو مرغان سبکبال ،


                             پر گیرم ازین بام و به سوی تو بیایم


خورشید از آن دور ، از آن قله پر برف


آغوش کند باز ،

        

           همه مهر ،


                      همه ناز


سیمرغ طلایی پرو بالی ست که چون من


                           از لانه برون آمده ، دارد سر پرواز


پرواز به آنجا که نشاط است و امیدست


               پرواز به آنجا که سرود است و سرورست .


آنجا که ، سراپای تو ، در روشنی صبح


               رویای شرابی ست که در جام بلور است .


آنجا که سحر ، گونه گلگون تو در خواب


           از بوسه خورشید ، چو برگ گل ناز است ،


آنجا که من از روزن هر اختر شبگرد ،


            چشمم به تماشا و تمنای تو باز است !


من نیز چو خورشید ، دلم زنده به عشق است .


راه دل خود را ، نتوانم که نپویم


         هر صبح ، در آیینه جادویی خورشید


                   چون می نگرم ، او همه من ، من همه اویم !


او ، روشنی و گرمی بازار وجود است .


              در سینه من نیز ، دلی گرم تر از اوست .


او یک سرآسوده به بالین ننهادست


               من نیز به سر می دوم اندر طلب دوست .


ما هردو ، در این صبح طربناک بهاری


             از خلوت و خاموشی شب ، پا به فراریم


ما هر دو ، در آغوش پر از مهر طبیعت


             با دیده جان ، محو تماشای بهاریم .


ما ، آتش افتاده به نیزار ملالیم ،


   ما عاشق نوریم و سروریم و صفاییم ،


                  بگذار که  سرمست و غزل خوانمن و خورشید :

           

                                        بالی بگشاییم و به سوی تو بیاییم .فریدون مشیری