سه‌شنبه 4 بهمن 1390

سبز

با تو دیشب تا کجا رفتم


تا خدا وانسوی صحرای خدا رفتم


من نمی گویم ملایک بال در بالم شنا کردند


                   من نمی گویم که باران طلا آمد


                                لیک ای عطر سبز سایه پرورده


                                               ای پری که باد می بردت


                                                      از چمنزار حریر پر گل پرده


تا حریم سایه های سبز


              تا بهار سبزه های عطر


             تا دیاری که غریبیهایش می آمد به چشم آشنا ، رفتم


پا به پای تو که می بردی مرا با خویش


                     همچنان کز خویش و بی خویشی


         در رکاب تو که می رفتی


                              هم عنان با نور


               در مجلل هودج سر و سرود و هوش و حیرانی


                                                       سوی اقصامرزهای دور


تو قصیل اسب بی آرام من ، تو چتر طاووس نر مستم


تو گرامیتر تعلق ،‌ زمردین زنجیر زهر مهربان من


              پا به پای تو


                   تا تجرد تا رها رفتم


غرفه های خاطرم پر چشمک نور و نوازشها


موجساران زیر پایم رامتر پل بود


شکرها بود و شکایتها


رازها بود و تأمل بود


با همه سنگینی بودن


و سبکبالی بخشودن


تا ترازویی که یک سال بود در آفاق عدل او

 

                                          عزت و عزل و عزا رفتم


چند و چونها در دلم مردند


که به سوی بی چرا رفتم


شکر پر اشکم نثارت باد


خانه ات آباد ای ویرانی سبز عزیز من


ای زبرجد گون نگین ،‌ خاتمت بازیچه ی هر باد


                      تا کجا بردی مرا دیشب


                                       با تو دیشب تا کجا رفتم !؟


اخوان ثالث