چهارشنبه 11 مرداد 1391

قصه ای از شب

شب است


     شبی آرام و باران خورده و تاریک


               کنار شھر بی غم ، خفته غمگین ، کلبه ای مھجور


فغانھای سگی ولگرد می آید به گوش از دور


                               به کرداری


                                      که گویی می شود نزدیک


درون کومه ای کز سقف پیرش می تراود گاه و بیگه


                                                           قطره ھایی زرد


زنی با کودکش خوابیده در آرامشی دلخواه


                             دود بر چھره ی او گاه لبخندی


                                        که گوید داستان از باغ رؤیای خوش آیندی


نشسته شوھرش بیدار ، می گوید به خود در ساکت پر درد


                                   گذشت امروز ، فردا


                                                         را چه باید کرد ؟


کنار دخمه ی غمگین


سگی با استخوانی خشک سرگرم است


دو عابر در سکوت کوچه می گویند و می خندند


                     دل و سرشان به می ، یا گرمی انگیزی دگر گرم است...


شب است


شبی بیرحم و روح آسوده ، اما با سحر نزدیک


نمی گرید دگر در دخمه ، سقف پیر


               و لیکن چون شکست استخوانی


                                                          خشک


                                      به دندان سگی بیمار و از جان سیر


زنی در خواب می گرید


           نشسته شوھرش بیدار


                     خیالش خسته ، چشمش تار . . .اخوان ثالث