شنبه 9 اردیبهشت 1391

شعر آفتاب

با چشم ها ز حیرت این صبح نابجای


خشکیده بر دریچه خورشید چهار طاق


بر تارکِ سپیده این روز پا به زای


دستان بسته ام را آزاد کردم از زنجیرهای خواب


                                                       فریاد بر کشیدم


   اینک چراغ معجزه


    مردم تشخیص نیم شب را از فجر در چشم های کور دلیتان


                                                   سویی بجای اگر مانده است آنقدر


تا از کیسه تان نرفته تماشا کنید خوب در آسمان شب پرواز آفتاب را


با گوش های نا شنواییتان این تُرفه بشنوید


                                     در نیم پرده شب آواز آفتاب را


دیدیم گفتندخلق نیمی پرواز روشنش را آری


                       نیمی به شادی از دل فریاد بر کشیدند


                                         با گوش جان شنیدیم آواز روشنش را


باری من با دهانی حیرت گفتم:


                              ای یاوه یاوه یاوه!


                                         خلایق مستید و منگ !


                                                     یا به تظاهر تزویر میکنید؟

 

از شب هنوز مانده دو دانگی


ور تائبید و پاک و مسلمان نماز را از چاوشان نیامده بانگی


هر گاو گند چاله دهانی آتشفشانِ روشنِ خشمی شد


این گول بین که روشنی آفتاب را از ما دلیل میطلبد


                                                          طوفان خنده ها . . .


خورشید را گذاشته میخواهد با اتکا به ساعت شماته دار خویش


بیچاره خلق را متقاعد کند که شب هنوز از نیمه نیز برنگذشته است


                                                          طوفان خنده ها . . .


من درد در رگانم


        حسرت در استخوانم


                 چیزی نظیر آتش در جانم پیچید


سرتاسر وجود مرا گویی چیزی به هم فشرد


تا قطره ای به تفتگی خورشید جوشید از دو چشمم


از تلخی تمامی دریاها در اشکِ ناتوانی خود ساغری زدم


آنان به آفتاب شیفته بودند


    زیرا که آفتاب تنهاترین حقیقتشان بود


           احساس واقعیتشان بود


                 با نور و گرمیش مفهوم بی ریای رفاقت بود


                           با تابناکیش مفهوم بی فریب صداقت بود


ای کاش میتوانستند از آفتاب یاد بگیرند


                که بی دریغ باشند در دردها و شادی هاشان


                                                            حتی با نان خشکشان


و کاردهایشان را جز از برای قسمت کردن بیرون نیاورند


افسوس آفتاب مفهوم بی دریغ عدالت بود


و آنان به عدل شیفته بودندو اکنون


با آفتاب گونه ای آنان را این گونه دل فریفته بودند


ای کاش میتوانستم خون رگان خود را من


                                 قطره


                                     قطره


                                          قطره بگریم تا باورم کنند


ای کاش میتوانستم یک لحظه میتوانستم ای کاش


بر شانه های خود بنشانم این خلق بی شمار را


گرد حباب خاک بگردانم تا با دو چشم خویش ببینند که


               خورشیدشان کجاست و باورم کنند


                                                         ای کاش میتوانستم...احمد شاملو