یکشنبه 12 بهمن 1393

نیمه شب بود و غمی تازه نفس

نیمه شب بود و غمی تازه نفس

             ره خوابم زد و ماندم بیدار 

                      ریخت از پرتو لرزنده ی شمع

                                    سایه ی دسته گلی بر دیوار...

 

همه گل بود ولی روح نداشت

         سایه ای مضطرب و لرزان بود 

                چهره ای سرد و غم انگیز و سیاه

                              گوئیا مرده ی سرگردان بود !

 

شمع ، خاموش شد از تندی باد

               اثر از سایه به دیوار نماند !

                       کس نپرسید کجا رفت ، که بود

                                     که دمی چند در اینجا گذراند !

 

این منم خسته درین کلبه تنگ

          جسم درمانده ام از روح جداست

                    من اگر سایه ی خویشم ، یا رب

                            روح آواره ی من کیست ، کجاست ؟


فریدون مشیری