چهارشنبه 10 مرداد 1386

سرگشتگی

دوران تسلسل

سرگشتگی هر بشر بر زمین

چگونه زیستن را کجا

                         چگونه باید آموخت ؟

تصٌور زیبا زیستی

                       در ورای تصویر

سر گشتگی ست این

فاجعه دوران

سلاخی عاشق و معشوق

دوستی ها سر سپرده بر بالین نفرت

و سوگواری بسوگ نشستگان

چگونه زیستن را کجا باید آموخت ؟؟؟

 

ک.ا

چهارشنبه 12 مهر 1385

سکوت


زندگی در هزاران راه و کوره راههای خویش

باز بن بست های نا آشکاری را آشکار می کند

زمین راز زمان است

وما در گذر زمان ، بازیچه اوییم

راز تنهایی و بندگی راز مرگ است و زندگی

با خود بگو :

چگونه می اندیشی !  که بر زمین حکم رانی می کنی

سکوت کن

سکوت

سکوت چاره توست .

 

ک.ا