جمعه 15 دی 1391

هدیه

من از نهایت شب حرف می زنم


من از نهایت تاریکی


و از نهایت شب حرف می زنم


اگر به خانه من آمدی برای من ای مهربان چراغ بیار


و یک دریچه که از آن


به ازدحام کوچه خوشبخت بنگرم . . .


فروغ فرخزاد