چهارشنبه 6 مهر 1390

نزدیک آی

بام را برافکن ،


               و بتاب ،


                     که خرمن تیرگی اینجاست.

بشتاب ،


        درها را بشکن ،


            وهم را دو نیمه کن ،


                                    که منم


                               هسته این بار سیاه.


اندوه مرا بچین ،


            که رسیده است.


دیری است،


             که خویش را رنجانده ایم ،


                         و روزن آشتی بسته است.


مرا بدان سو بر،


            به صخره برتر من رسان ،


                                   که جدا مانده ام.


به سرچشمه "ناب" هایم بردی ،


                         نگین آرامش گم کردم ،


                                         و گریه سر دادم.


فرسوده راهم ،


            چادری کو میان شعله و با ،


                             دور از همهمه خوابستان ؟


و مبادا ترس آشفته شود ،


                   که آبشخور جاندار من است.


و مبادا غم فرو ریزد،


                   که بلند آسمانه زیبای من است.


صدا بزن ،


         تا هستی بپا خیزد ،


                         گل رنگ بازد،


                              پرنده هوای فراموشی کند.


ترا دیدم ،


        از تنگنای زمان جستم .


ترا دیدم ،


        شور عدم در من گرفت.


و بیندیش ،


         که سودایی مرگم .


         کنار تو ، زنبق سیرابم.


دوست من ،


        هستی ترس انگیز است.


به صخره من ریز،


         مرا در خود بسای ،


                 که پوشیده از خزه نامم.


بروی ،


      که تری تو ،


            چهره خواب اندود مرا خوش است.


غوغای چشم و ستاره فرو نشست،


                            بمان ، تا شنوده آسمان ها شویم.


بدر آ،


    بی خدایی مرا بیاکن،


                 محراب بی آغازم شو.


نزدیک آی،

           تا من سراسر ((من)) شوم.سهراب سپهری