چهارشنبه 25 خرداد 1390

زندانی

آی . . . زندانبان!


صدای ضجه زندانیه در مانده را بشنو


در این دخمه ی دلتنگ جان فرسای را بگشا


از این بندم رهایی ده


مرا بار دگر با نور خورشید آشنایی ده


که من دیدار رنگ آسمان را آرزو مندم


بسی مشتاق دیدار زن و لبخند فرزندم


من دور از زن و فرزند


            به یک دیدار خشنودم


                   به یک لبخند، خورسندم


الا ای همسرم ، ای همسفر با شادی و رنجم!


             از پشت میله های زندان، ترا دلتنگ می بینم


و رویت را که زیبا گلبن گلخانه ی من بود

                                            بسی بیرنگ می بینم.


به پشت میله های سرد، چشمت گریه آلود است


در آغوش تو می بینم سر فرزند را بر شانه ات غمناک


مگو فرزند ... جانم ،

          

                 دخترم، امید دلبندم


                                      تو تنها، دخترم تنها


چو می آئی به دیدارم


     نگاهت مات و لب خاموش


                         نمیخوانی ز چشمانم


که من مردی گنه آلوده ام اما پشیمانم


ترا در چشم غمگین است فریاد ملامت ها


مرا در جان ناشاد است غوغای ندامت ها


ترا می بینم و بر این جدائی اشک میریزم


نمیدانی چه غمگین است


                               غروب تلخ پائیزم


الا ای نغمه خوان نیمه شب ، ای رهنورد مست!


که هر شب میخزی از پشت این دیوار ،مستانه


و میپویی بسوی خانه ی خود،

  

                                  مست و دیوانه


دم دیگر در آغوش زن و فرزند، خورسندی


نه در رنجی، نه در بندی


ولی من آشنای رنجم و با شوق، بیگانه


تو بر کامی و من ناکام


تو در آن سوی ، آزادی


من اینجا بسته ام در دام


میان کام و ناکامی، نباشدغیر چندین گام


               بکامت باد، این شادی


                                        حلالت باد، آزادی


تو ای آزاده ی خوشبخت، ای مرد سعادتمند!


که شبها خاطری مجموع و یاری نازنین داری


میان همسر وفرزند

            دلت همخانه ی شادی


                          لبت همسایه ی لبخند


                                              بهر جا میروی آزاد


بهرسویی که دل می گویدت رو میکنی خورسند


نه در رنجی و نه ، دربند


                بکامت باد، این شادی


                                حلالت باد، آزادی...مهدی سهیلی