پنج‌شنبه 19 بهمن 1391

شب همه شب

شب همه شب شکسته خواب به چشمم
    گوش بر زنگ کاروانستم
             با صداهای نیم زنده ز دور
                            هم عنان گشته هم زبان هستم.
جاده اما ز همه کس خالی است
                          ریخته بر سر آوار آوار
                                    این منم مانده به زندان شب تیره که باز
         شب همه شب
                     گوش بر زنگ کاروانستم.


نیما یوشیج