دوشنبه 5 بهمن 1388

پایتخت عطش

آفتاب آتش بی دریغ است 


                    و رویای آبشاران 


                                در مرز هر نگاه

                                       بر در گاه هر ثقبه
 

                سایه ها 


                     روسبیان آرامشند. 

  

پیجوی آن سایه بزرگم  

 

            من که عطش خشک دشت را باطل می کند 

 
چه پگاه و چه پسین، 


                     اینجا نیمروز
 

مظهرهست است: 


                آتش سوزنده را رنگی و اعتباری نیست 
 

                        دروازه امکان بر باران بسته است
 

شن از حرمت رود و بستر شنپوش خشک رود 

  

                                   از وحشت هرگز سخن می گوید 


بوته گز به عبث سایه ئی در خلوت خویش می جوید  


              ای شب تشنه!  

 

                              خدا کجاست؟ 


 تو 


          روزی دگر گونه ای 

 
                            به رنگ دگر 


    که با تو
 

           در آفرینش تو
 

    بیدادی رفته است:  


                   تو زنگی زمانی                      کنار تو را ترک گفته ام  


       و زیر آسمان نگونسار که از جنبش هر پرنده تهی است و  


      هلالی کدر چونان مرده ماهی سیمگونه 

 
                          فلسی بر سطح موجش می گذرد 

 
         به باز جست تو برخواستم 
 

                              تا در پایتخت عطش 
 

                                           در جلوه ئی دیگر 

 
                                                                   بازت یابم  


                              ای آب روشن! 
 

         ترا با معیار عطش می سنجم 
 
                                        در این سرا بچه 

 
         آیا


             زورق تشنگی است 

 
                 آنچه مرا به سوی شما می راند. 
 

      یا خود  


              زمزمه شماست 

  
                   ومن نه به خود می روم 
 

                                          که زمزمه شما 
 

        به جانب خویشم می خواند؟ 
 

    نخل من ای واحه من! 

 
                   در پناه شما چشمه سار خنکی هست  


        که خاطره اش عریانم می کند... 

 

 

 

احمد شاملو