دوشنبه 10 فروردین 1388

باران

آنگاه بانوی پر غرور عشق خود را دیدم 


             در آستانه پر نیلوفر، 


                      که به آسمان بارانی می اندیشید و آنگاه بانوی پر غرور عشق خود را دیدم
  

              در آستانه پر نیلوفر باران، 


                       که پیرهنش دستخوش بادی شوخ بود
 


و آنگاه بانوی پر غرور باران را
 

               در آستانه نیلوفرها،
 

                       که از سفر دشوار آسمان باز می آمد.
 

 

احمد شاملو