چهارشنبه 3 شهریور 1389

شبانه آخر

زیبا ترین تماشاست

 

وقتی شبانه بادها

 

از شش جهت به سوی تو می آیند،

 

و از شکوهمندی یاس انگیزش

 

پرواز ِشامگاهی ِدرناها را

 

         پنداری

 

                    یکسر به سوی ماه است.

زنگار خورده بی حاصل

  

هر چند

       

    از دیر باز

  

        آن چنگ تیز پاسخ ِ احساس

 

             در قعر جان ِ تو،

 

                پرواز شامگاهی  درناها

 

                                     و باز گشت بادها

         

           در گور خاطر تو

 

                                   غباری

                                      

                                         از سنگی می روبد،

 

چیزنهفته ئی ت می آموزد:

 

    چیزی که ای بسا می دانسته ئی،

 

            چیزی که بی گمان به زمانهای دور دست

 

                                                        می دانسته ئی. 

 

احمد شاملو